Het jaarprogramma vormt in samenhang met de begroting het beleidskader voor de uitvoering van passend onderwijs in het samenwerkingsverband in het kalenderjaar 2019.

De volgende punten zijn van belang:

  • Het BePO bestuur heeft het jaarprogramma en de daarmee samenhangende begroting vastgesteld met de goedkeuring van de algemene vergadering.
  • Het bestuur en de algemene vergadering hebben afgesproken dat aanpassingen in het jaarprogramma en de begroting mogelijk zijn op grond van de resultaten van de tussenevaluatie die de samenwerkende schoolbestuurders uitvoeren op 28 januari en 4 maart. Wanneer hier aanleiding voor is zal het BePO bestuur wijzigingsvoorstellen voor het ondersteuningsplan 2018-2021 voor instemming voorleggen aan de ondersteuningsplanraad.
  • De meerjarenbegroting laat een jaarlijks tekort zien. Bestuur en algemene vergadering hebben afgesproken mede op grond van de resultaten van de tussenevaluatie medio 2019 aanvullende maatregelen te nemen die erop gericht zijn te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.