Home

Actueel

Jaarrooster TLV-traject 2019-2020maandag 17 juni 2019

Het jaarrooster voor de aanvraag van een TLV in schooljaar 2019-2020 staat online. Het is te...


Lees meer...
POVO documenten 2019-2020maandag 13 mei 2019

De POVO documenten voor schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld. Ze zijn hier te downloaden.

Presentatie POVO-platformdinsdag 07 mei 2019

De presentatie van de VO-scholen die gepresenteerd is tijdens het POVO-platform staat online....


Lees meer...
Nieuwe website online!maandag 15 april 2019

Vanaf heden is de nieuwe website online!

slide-1Breed draagvlak voor het BePO Ondersteuningsplan!

Er is akkoord met de zes gemeenten (OOGO). Het BePO bestuur en de zes (regionale) gemeenten hebben op 13 maart jl. overeenstemming bereikt over het ondersteuningsplan. De gemeenten en het BePO bestuur hebben gezamenlijk vastgesteld dat het ondersteuningsplan een goede basis vormt voor de onderlinge verbinding tussen passend onderwijs en de nieuwe gemeentelijke taken voor de jeugdzorg. Gemeenten en BePO bestuur hebben voor het vervolg van de samenwerking de strategische agenda opgesteld. Hierin staan de thema's opgenomen die de kern vormen voor de onderlinge samenwerking en afstemming zoals de samenhang tussen de BePO onderwijsvoorzieningen met de lokale jeugdzorgstructuur, leerplicht, leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse opvang en huisvesting. Daarnaast hebben de gemeenten en het BePO bestuur de afspraak gemaakt samen op te trekken bij het monitoren van de resultaten van het beleid passend onderwijs en (de transitie) jeugdzorg.

Er is instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR heeft op 13 maart jl. instemming verleend met het ondersteuningsplan voor de periode van één jaar (tot 1 augustus 2015). De OPR en het BePO bestuur hebben afgesproken het ondersteuningsplan volgend schooljaar opnieuw ter instemming aan de OPR voor te leggen. De OPR heeft het vertrouwen uitgesproken dat het voorliggende ondersteuningsplan een goede basis vormt voor het eerste uitvoeringsjaar van passend onderwijs. De OPR heeft aangegeven de invoering van passend onderwijs intensief te gaan volgen (voortgangsrapportages per kwartaal) en op grond van de monitorinformatie het plan waar nodig te willen aanpassen.

Nieuws (archief)

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184