uitgelichte afbeelding informatie

Consulent passend onderwijs

Met ingang van 1 januari 2022 is Laura Rutkens begonnen als consulent passend onderwijs bij het SWV BEPO. Samen met de consulenten passend onderwijs; Hester van Steenis, Tineke Feenstra, Marie-Jose Janssen en Frank van de Woestijne, ondersteunt ze de scholen bij vragen over het zo passend mogelijk maken van het onderwijs.

Dit betekent dat we opnieuw hebben gekeken naar de verdeling van de scholen onder de consulenten. Dus kijk goed in het overzicht dat onderaan dit nieuwsitem is gelinkt, hierin staat wie voor jouw school consulent is.

Ontwikkelingen binnen BEPO.

Zoals jullie weten zijn we bezig met het maken van een nieuw ondersteuningsplan. We hebben input gevraagd vanuit de schoolbesturen, de gemeenten en het scholenveld. Er is input geleverd voor de nieuwe koers en er is input gekomen ten aanzien van de opdracht, rol en positie van de consulent. Deze input gaat een doorontwikkeling vragen van de werkwijze zoals daar de afgelopen jaren invulling aan is gegeven. We zullen deze doorontwikkeling stapsgewijs vorm en inhoud gaan geven en jullie daarbij betrekken om ook daarover mee te denken.

Het versterken van het eigenaarschap van scholen, het versterken van de samenwerking in de driehoek leerkracht-ouder-kind en het vereenvoudigen van administratieve processen zullen ook aandacht krijgen. Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten bij de ondersteuningsvragen van scholen en kunnen we beter ondersteunen waar het nodig is. Dit vraagt meer flexibiliteit in inzet en werkzaamheden.

Om meer aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen, is het volgende besloten dat per 1 januari 2022;

  • Als de school vraagt om een observatie door de consulent, dan zal de consulent dit met de leerkracht en de ouders of intern begeleider mondeling terugkoppelen. De observatieverslagen zoals die tot nu toe door de consulent werden geschreven, komen hiermee te vervallen. Ook de gespreksverslagen die tot op heden ook door de consulent werden gemaakt komen te vervallen, de school is zelf verantwoordelijk voor het schrijven hiervan. De consulent zal voor haar/hem zelf aantekeningen maken om eventueel terug te kunnen kijken op het proces.
  • Bij de aanvraag van een TLV was de zienswijze van de consulent ten aanzien van de aanvraag belangrijk en bijna voorwaardelijk. Dit komt ook te vervallen. We gaan uit van vertrouwen en deskundigheid van de school ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de aanvraag.
  • Tot nu toe kregen scholen uren, inzet van de consulent, toebedeeld op basis van het aantal leerlingen op een school. Deze urenverdeling, het recht hebben op het aantal uren inzet van de consulent, komt te vervallen. De consulent is verbonden aan een aantal scholen. Als scholen ondersteuning vragen van de consulent zal deze dat zo goed als mogelijk bieden, passend bij het uitgangspunt van het versterken van het eigenaarschap van de school. Hierdoor kan de consulent daar waar nodig ondersteuning bieden, omdat de praktijk leert dat nooit alle scholen gelijktijdig even grote ondersteuningsvragen hebben die een zelfde inzet vragen. Deze flexibiliteit vraag het loslaten van de kadering van ’40 of 50 uur’ per school.

Voor vragen over deze nieuwe aanpak kunt u zicht wenden tot De heer E. Hartog, directeur-bestuurder a.i. via mailadres info@swvbepo.nl

 

Overzicht verdeling scholen per consulent passend onderwijs: Overzicht scholen per consulent m.i.v. 1-1-2022

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Kerstvakantie

Zomervakantie

Meivakantie

Bereikbaarheid Bureau dyslexie

TLV aanvragen

Contactgegevens Kentalis Onderwijs

Telefonische bereikbaarheid bestuurskantoor

Herfstvakantie

OPP 2022

Nieuwe baan Tineke Feenstra