We maken in het samenwerkingsverband zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare deskundigheid vanuit scholen, schoolbesturen en ketenpartners. We organiseren deze expertise vanuit netwerken op drie lagen: school, lokaal en regionaal. Waar nodig schalen we tijdig op om de juiste deskundigheid doeltreffend en doelmatig te kunnen inzetten voor de leerling. We organiseren de onderlinge samenwerking in de netwerken op een wijze die voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Transparant: eenvoudige structuur met een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen
  • Compact: korte communicatielijnen tussen mensen en organen
  • Lerend: mensen werken met elkaar samen vanuit een open, collegiale, op gezamenlijk leren gerichte grondhouding
  • Resultaatgericht: de inspanningen die mensen leveren zijn gericht op het verwezenlijken van de missie van BePO en daaruit afgeleide doelen en beoogde resultaten
  • Betaalbaar: overbodige kosten bijvoorbeeld vanwege onnodige bureaucratie, worden vermeden