Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het BePO plusteam. Het team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband ter beschikking stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor de leerling. Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning. Het plusteam omvat twee disciplines die we aanduiden met de termen plusconsulent en themaspecialist.

  • De plusconsulent functioneert voor de school als eerste lijnondersteuner. Namens de school onderhoudt de intern begeleider de contacten met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling van de leerling inhoudelijk complex is roept de plusconsulent de hulp in van een themaspecialist.
  • De themaspecialist levert diepgaande inhoudelijke deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen. 


Het plusteam werkt zoveel mogelijk volgens de principes van zelfsturing waarbij de vraag van de leerling het vertrekpunt vormt voor de werkzaamheden van het team. De focus ligt hierbij op preventie: hulp bieden in een zo vroeg mogelijk stadium, met een zo licht mogelijke inzet van middelen. Het plusteam werkt met korte (communicatie)lijnen en beperkt bureaucratie waar mogelijk.

Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget plusteam’. In samenspraak stellen de intern begeleider van de school en de plusconsulent de werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende jaar vast. Wanneer er sprake is van een acuut probleem stelt BePO wanneer dit nodig is aanvullende capaciteit vanuit het plusteam beschikbaar.

Download hier:

- Dienstverlening BePO plusteam voor de basisscholen schooljaar 2017-2018
- Routekaart inzet BePO themaspecialist schooljaar 2016-2017
- Formulier inzet BePO themaspecialist schooljaar 2016-017 zie tabblad 'formulieren' 

- Rooster jaarplanning BePO plusteam schooljaar 2017-2018 
- Jaarevaluatie BePO plusteam schooljaar 2016-2017