Passend onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerling

Alle leerlingen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. Dit vormt één van de centrale principes voor de regionale samenwerking passend onderwijs. Scholen en schoolbesturen werken intensief met elkaar samen om passend onderwijs steeds beter in de uitvoeringspraktijk inhoud en vorm te geven. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen dus ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. In het jaarprogramma leest u daar meer over.

De meer- en hoogbegaafde leerling (we spreken over de excellente leerling) valt te herkennen aan o.a. de volgende kenmerken: snel van begrip, maakt snelle denkstappen, heeft een brede algemene kennis en interesse, beschikt over een groot oplossend vermogen, beschikt over een groot analytisch vermogen. Deze leerling is taalvaardig, is geestelijk vroegrijp, houdt van uitdagingen, heeft behoefte aan een grote mate van autonomie en beschikt over een groot doorzettingsvermogen.

Bij sommige excellente leerlingen is er sprake van een duidelijke problematiek. Er kan sprake zijn van een haperende sociaal emotionele ontwikkeling, geringe taakgerichtheid, negatieve houding, afnemende schoolprestaties en het laten zien van negatief gedrag. Daarnaast kan er sprake zijn van een meervoudige problematiek zoals autisme, dyslexie en opvoedproblemen.

Het samenwerkingsverband heeft de gezamenlijk ambitie vastgesteld gericht te werken aan de (door)ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen voor de excellente leerling. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor richtinggevende uitgangspunten en richtlijnen Deze zijn o.a. gebaseerd op het advies dat de themagroep excellente leerling aan de samenwerkende schoolbesturen heeft uitgebracht. 

Medio 2016 hebben de themaspecialisten de huidige stand van zaken ten aanzien van het geven van passend onderwijs aan de "excellente leerling" in kaart gebracht. Zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor het opstellen van een richtinggevend beleidskader 2016. Voorzichtig kan gesteld worden dat er in de afgelopen drie jaar stappen zijn gezet in de ontwikkeling van passend onderwijs aan de excellente leerling.
In de 1-meting is de vraagstelling, de werkwijze en zijn de aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van de huidige stand van zaken en de behoefte aan ontwikkeling naar een gewenste uitvoeringspraktijk.

Wanneer je schakel je een themaspecialist in?

Wanneer er behoefte is aan extra ondersteuning bij: 
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
- onderpresteren
- inzetten van verrijkingswerk
- advies mbt vervroegd doorstromen
- aanleren van effectieve werk- en leerstrategiene
- fixed mindset
- gedragsproblemen bij hoge intelligentie
- advies mbt tot leerlingen met faalangst

 

Volg de themagroep

Klik op de link voor het downloaden van het verslag:
notulen themagroep excellente leerling d.d. 04-04-2017
notulen themagroep excellente leerling d.d. 07-02-2017
notulen themagroep excellente leerling d.d. 07-06-2016