De BePO-scholen, de schoolbesturen en het samenwerkingsverband beschouwen ouders als een belangrijke partner voor passend onderwijs. In gezamenlijkheid trekken zij met ouders (verzorgers) op wanneer het gaat over het inzetten van extra ondersteuning voor de leerling. Het schoolbestuur van de school waar de leerling is aangemeld, dan wel ingeschreven, is (primair) verantwoordelijk voor de communicatie met ouders. BePO vervult hierbij een faciliterende, ondersteunende rol. Dit houdt in dat BePO informatie over procedures die betrekking hebben op het bieden van extra ondersteuning aan de schoolbesturen beschikbaar stelt. Het schoolbestuur gebruikt deze informatie voor de communicatie met ouders. Het schoolbestuur stelt de informatie aan de ouders ter beschikking in de schoolgids en/of op de site van de school.