Ondersteuningniveaus

Binnen het samenwerkingsverband kennen we drie niveaus van ondersteuning. De eerste twee niveaus, basisondersteuning en extra ondersteuning, ontvangt de leerling altijd op de eigen school. Het derde niveau van ondersteuning is een vorm van gespecialiseerd onderwijs. Deze ondersteuning krijgt de leerling op de locatie van de gespecialiseerde school. Elke school legt in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast hoe zij ondersteuning biedt aan leerlingen en waar de school zich in ontwikkeld heeft.

• Het fundament is de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarvan we als regio hebben afgesproken dat deze binnen het samenwerkingsverband voor alle reguliere scholen beschikbaar is., voor preventieve en licht curatieve ondersteuning. Je zou kunnen zeggen: basisondersteuning omvat alle vormen van ondersteuning die een school aan leerlingen kan bieden zonder dat er een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) voor nodig is. De scholen ontvangen middelen van het samenwerkingsverband om de ondersteuningsstructuur op school te versterken. Vanuit het ministerie voor OCW worden op dit moment richtlijnen ontwikkeld die aanwijzingen gaan geven voor de verdere inrichting van de basisondersteuning. Eventuele doorontwikkelingen zullen in de lijn van deze aanwijzingen worden gerealiseerd.

• De tweede laag is de extra ondersteuning, deze overstijgt de basisondersteuning. Dus daar waar de ondersteuning vanuit de basisondersteuning niet toereikend is, zet de school extra ondersteuning in. Extra ondersteuning, moet volgens de wet worden vastgelegd in een Ontwikkelings Perspectief Plan, een OPP, dat persoonsgebonden is. Leerlingen kunnen individueel extra ondersteuning ontvangen of in een kleine groep. De schoolbesturen ontvangen financiële middelen van het samenwerkingsverband om de extra ondersteuning te realiseren. Hiermee kunnen de scholen maatwerk realiseren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

• De top van de piramide wordt gevormd door ondersteuning in een gespecialiseerde onderwijsvoorziening, het speciaal basis onderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Voor het volgen van onderwijs binnen het SBO/SO heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt aangevraagd door het bevoegd gezag van de school bij het samenwerkingsverband., De school is verantwoordelijk voor de inhoud van deze aanvraag. Voorafgaand aan het besluit om de TLV af te geven, vraagt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, conform wet en regelgeving advies aan twee onafhankelijk deskundigen. Na het besluit tot toekennen van de TLV, melden de ouders de leerling aan bij een school voor SBO of SO.

20220318 piramide met gereedschapskist
Happy teacher helping young girl with study in classroom. Teacher teaching to smiling schoolgirl at elementary school. Diligent child sitting at school desk with tutor.