Ondersteuningthema's

BePO heeft op lokaal en regionaal niveau afspraken gemaakt over passend onderwijs voor specifieke doelgroepen. Het uitgangspunt is dat alle kinderen tijdig en zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Taalontwikkeling

Het samenwerkingsverband BePO en Kentalis, cluster 2-onderwijs, willen de bestaande samenwerking verbreden en verdiepen. Dit vanuit de gemeenschappelijke ambitie: passend onderwijs voor de leerling zo thuisnabij mogelijk.
Kentalis en BePO bundelen de krachten om ook voor de cluster 2-leerling het best mogelijke onderwijs in de directe sociale omgeving van de leerling te verzorgen. Dit komt tot uitvoering in verschillende Taalsatellietscholen in de regio. De taalsatellietschool staat voor de samenwerking tussen de reguliere basisschool en Kentalis waarbij vanuit een gezamenlijke visie en door bundeling van een aantal cluster 2-leerlingen met een Kentalisarrangement een meer passend onderwijsconcept kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

 

Er zijn vier Taalsatellietscholen:
De Prins Willem-Alexanderschool West in Tiel
Het Kompas in Kesteren
De Oranje Nassauschool in Culemborg
De Kaardebol en Koning Willem-Alexanderschool in Culemborg

Meer informatie m.b.t. richtlijn aanvraag consultatie & advies TOS Kentalis vindt u bij de downloads onder ondersteuningsthema's.

 

Kind in de Knel

De richtlijnen voor Kind in de knel en Thuiszitter vindt u tevens onder downloads.

 

Begaafde leerling

Het samenwerkingsverband heeft de gezamenlijk ambitie vastgesteld gericht te werken aan de (door)ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen voor de excellente leerling. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor richtinggevende uitgangspunten en richtlijnen. Deze zijn o.a. gebaseerd op het advies dat de themagroep excellente leerling aan de samenwerkende schoolbesturen heeft uitgebracht.

Meer informatie, een activiteitenplan en een onderzoeksrapport, vindt u bij downloads onder ondersteuningsthema's.

Het project begaafde leerling wordt begeleid door Suzanne Franssen.

 

 

Suzanne is bereikbaar via s.franssen@swvbepo.nl

 

Nieuwkomers

Onderwijs aan nieuwkomers, kinderen die minder dan één jaar in Nederland wonen en nog geen Nederlands spreken, vraagt om extra aandacht. BePO heeft samen met de lokale schoolbesturen afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan nieuwkomers in de regio. Binnen de gemeente Culemborg is in 2015 een nieuwkomersklas opgericht. Deze klas is gehuisvest in de Koningin Julianaschool.

Meer informatie over de nieuwkomersklas Culemborg en LOWAN vindt u bij downloads onder ondersteuningsthema's.

 

Epilepsie

BePO werkt samen met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) voor informatie en begeleiding van leerlingen met epilepsie.

Contactpersoon is mevrouw Louise Eijkenboom.

T: 040 2279300
E: l.eijkenboom@lwoe.nl

Meer informatie over het landelijk werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) vindt u onder downloads.