Plus- en speciale ondersteuning

Het kan voorkomen dat de basisondersteuning die de reguliere basisschool biedt ontoereikend is voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Deze leerling heeft meer nodig dan basisondersteuning. In dit geval zet de basisschool extra maatregelen in om de leerling passend onderwijs te bieden. We noemen dit plusondersteuning. De inzet van plusondersteuning is erop gericht de leerling die extra ondersteuning nodig heeft in een zo vroeg mogelijk stadium, op een zo licht mogelijke wijze, bij voorkeur in de eigen leefomgeving (thuisnabij), samenhangende en afgestemde hulp te geven in een reguliere basisschool.

Wanneer de school/het schoolbestuur extra maatregelen neemt om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling is de school/het schoolbestuur (wettelijk) verplicht het ontwikkelingsperspectief voor deze leerling op te stellen en vast te stellen. De school doet dit in samenspraak met de ouders en eventueel deskundigen. In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling. De school geeft aan wat het verwachte uitstroomperspectief van de leerling is (welke type voortgezet onderwijs het beste aansluit op de mogelijkheden van de leerling) en welke doelen en aanpak de school centraal staat in het geven van extra ondersteuning (handelingsdeel). De ouders hebben een instemmingsbevoegdheid op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

 

Plusteam

Om de school te helpen bij het geven van de juiste ondersteuning voor de leerling zet het samenwerkingsverband aanvullende expertise in. Het samenwerkingsverband beschikt hiervoor over het BePO plusteam. Medewerkers van het plusteam helpen de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning.

Het samenwerkingsverband verstrekt jaarlijks aan het schoolbestuur middelen voor de inzet van expertise (medewerkers van het BePO plusteam) in haar scholen. Het samenwerkingsverband verstrekt deze middelen in de vorm van tijd in de vorm van de strippenkaart (uren voor de inzet van medewerker plusteam). Het schoolbestuur verdeelt de ontvangen middelen over haar scholen en wijst de schooldirecteur aan als budgethouder voor het urenbudget. De schooldirecteur legt jaarlijks verantwoording af over de inzet van de geoormerkte middelen aan de schoolbestuurder en de schoolbestuurder legt hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband.

Het plusteam bestaat uit 5 consulenten passend onderwijs die de scholen ondersteunen.

Elke school heeft de beschikking over een vaste medewerker die de school in algemene zin helpt bij het geven van passend onderwijs. Voor de inzet van de consulent ontvangt de school/het schoolbestuur een urenbudget per schooljaar varierend van 40 tot 55 uur (afhankelijk van het aantal leerlingen van de school).

Tevens heeft de school de mogelijkheid per mail en/of telefonisch informatieve vragen te stellen aan de consulent voor een specifieke doelgroep: begaafde leerling, nieuwkomer,dyslexie, (dreigende) thuiszitter, POVO. Voor de inzet van de consulent hoeft de school het urenbudget niet te gebruiken.

In elke gemeente functioneert een consulent als vast aanspreekpunt vanuit het samenwerkingsverband voor de uitvoering van passend onderwijs. Gemeentelijk medewerkers en andere partners kunnen de consulent betrekken bij vraagstukken waarbij de samenwerking tussen onderwijs en (gemeentelijke) jeugdhulp van belang is. De consulent functioneert vanuit een actieve rol in het gemeentelijk netwerk van mensen die vanuit de verschillende organisaties uitvoering geven aan passend onderwijs.

Een overzicht van de consulenten passend onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 per gemeente (Culemborg, Buren, Neder Betuwe, West-Betuwe en Tiel) vindt u bij de downloads onder kopje "Plusondersteuning" Tevens vindt u hier uitgebreide documentatie over de dienstverlening van het Plusteam/consulenten passend onderwijs.

Even voorstellen, het BePO Plusteam

Laura Rutkens

Laura Rutkens

l.rutkens@swvbepo.nl

 

werkdagen ma, do, vrij

Tineke_Feenstra_DSC1095

Tineke Feenstra

t.feenstra@swvbepo.nl

06-81594195

werkdagen di t/m do

Marie_Jose_Janssen_DSC1254

Marie-José Janssen

m.janssen@swvbepo.nl

06-30732416

werkdagen ma t/m do

Hester_van_Steenis_DSC1185

Hester van Steenis

h.vansteenis@swvbepo.nl

06-53697600

werkdagen di, do, vrij

Frank_van_Woestijne_DSC1104

Frank van de Woestijne

f.vandewoestijne@swvbepo.nl

06-44941114

werkdagen ma t/m do

Budget plusondersteuning

Het samenwerkingsverband verstrekt vanaf 1 augustus 2019 aan de schoolbesturen van de reguliere basisscholen een bedrag per leerling voor het geven van extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Deze middelen worden toegekend onder de naam ‘budget plusondersteuning’. Met de invoering van het budget plusondersteuning vervalt de mogelijkheid van schoolbesturen/ scholen om bij het samenwerkingsverband middelen aan te vragen voor de inzet van lichte, intensieve en zeer intensieve arrangementen (doorgevoerde beleidsaanpassing met ingang van schooljaar 2019-2020).

Het budget plusondersteuning wordt toegewezen aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid op grond van eigen beleidskeuzes de middelen in de scholen in te zetten ten behoeve van extra ondersteuning voor leerlingen. Het schoolbestuur legt jaarlijks aan het samenwerkingsverband verantwoording af over de besteding van de ontvangen middelen. Het BePO bestuur stelt in samenspraak met de algemene vergadering de richtlijn op voor de wijze waarop de verantwoording door de schoolbesturen plaatsvindt.

Meer informatie over de richtlijnen middelen Passend Onderwijs vindt u bij downloads onder het kopje "Plusondersteuning"

 

Speciale ondersteuning

Door bijzondere omstandigheden kan het nodig zijn dat een leerling kortdurend of langdurend een (zeer) gespecialiseerd onderwijsprogramma ontvangt in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving. Alleen dan kan de leerling leren en zich goed ontwikkelen.
Het samenwerkingsverband beschikt over vier scholen die voor de leerling een gespecialiseerd onderwijsprogramma in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving kan bieden. Het betreft twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Koningin Julianaschool en De Wissel) en twee scholen voor speciaal onderwijs (Bredezorgschool De Cambier en De Hertog).

De gezamenlijke schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de speciale ondersteuning in deze scholen en deze vastgelegd in de betreffende BePO kwaliteitstandaard. We onderscheiden hierin vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in de onderwijspraktijk van de school aanwezig zijn: opbrengsten, onderwijsleerproces, opbrengstgericht werken & extra ondersteuning, ondersteunings-structuur en kwaliteitszorg. De BePO kwaliteitstandaard speciale ondersteuning sluit aan op het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

Toegang

De leerling die dusdanige ondersteuningsbehoeften heeft dat leren en ontwikkelen alleen in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving kan plaatsvinden, komt in aanmerking voor toelating tot een school voor speciaal (basis) onderwijs. De leerling heeft te maken met factoren die het leren en de ontwikkeling in (zeer) ernstige mate en over een langere periode belemmeren.

Het samenwerkingsverband hanteert een vaste procedure voor het behandelen van de aanvraag voor toegang tot een school voor speciaal (basis)onderwijs. We noemen dit de routekaart. Deze bevat onder andere de doorlooptijden voor de verschillende stappen in het proces. Vast onderdeel in dit proces is het (wettelijk verplicht) betrekken van het deskundigenadvies. Twee deskundigen beoordelen of de voorgestelde extra ondersteuning in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is en geven advies over welk type school de beste ondersteuning kan bieden. BePO werkt samen met verschillende onderwijspartners.

Meer informatie vindt u bij downloads voor ouders onder het kopje "speciale ondersteuning"

- Routekaart aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

- Criteria toegang S(B)O

- Routekaart herijking toelaatbaarheidsverklaring

- Jaarrooster TLV-aanvragen schooljaar 2020-2021

- Richtlijn toegang tot S(B)O

- Overzicht partners

- BePO kwaliteitsstandaard speciale ondersteuning

Plaatsing

De leerling die beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring voor de school voor speciaal (basis)onderwijs krijgt zo snel mogelijk onderwijs aangeboden in de betreffende school. De directe betrokkenen bij de plaatsing (schooldirecteur van de plaatsende school, ouders en schooldirecteur van de verwijzende school) stellen in overleg de meest geschikte plaatsingsdatum vast. Plaatsing vindt in elk geval plaats op vier logische instroommomenten tijdens het schooljaar. Het document "Regeling Instroom S(B)O school vindt u bij de downloads onder het kopje "speciale ondersteuning"