Beleidsthema's

Privacybescherming

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 Wpo, artikel 17a Wvo) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens mag verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband.

Deze gegevens zal het samenwerkingsverband ontvangen van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs). Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn.

Vervolgens zal het samenwerkingsverband passend onderwijs de ontvangen persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd) verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierop van toepassing.

Meer informatie, richtlijn datalekken en handreiking privacy ouders/verzorgers is te vinden onder downloads voor scholen onder het kopje privacybescherming.

Bezwaar en beroep

Ondanks de gezamenlijke intenties van schoolbesturen en ouders kunnen er geschillen optreden in de onderlinge samenwerking. Deze geschillen kunnen van verschillende aard zijn.

Geschil 1

Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over de gewenste extra ondersteuning. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school verwacht dat de inzet van BePO middelen noodzakelijk is om de extra ondersteuning te kunnen bieden, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat aangegeven welke leerdoelen voor de leerling haalbaar zijn. De ouders hebben een instemmingsbevoegdheid op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van de school wanneer zij het niet eens zijn met de gang van zaken bij de vaststelling en/of de inhoud van het ontwikkelingsperspectief. Meer informatie over de klachtenregeling treft u aan in de schoolgids en/of de site van de school.

Geschil 2

Het schoolbestuur heeft een geschil met BePO over toewijzing van extra ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor de geldende bezwarenprocedure.

Geschil 3

Het schoolbestuur of de ouders hebben een geschil met BePO over de toelaatbaarheid van een leerling tot een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Op grond van de Wet passend onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het samenwerkingsverband beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring). Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband kunnen de betrokken ouders en/of het schoolbestuur bezwaar indienen in eerste instantie bij het BePO bestuur. Wanneer het geschil blijft bestaan maakt het samenwerkingsverband gebruik van de bezwaarprocedure van de landelijke commissie ‘Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so’ in. Deze commissie maakt onderdeel uit van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de organisatie Onderwijsgeschillen. Deze commissie brengt aan het BePO bestuur advies uit over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies neemt het BePO bestuur een beslissing op het bezwaar. Wanneer het schoolbestuur en/of de ouders het hier niet mee eens zijn is er de mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen.

Onder downloads voor scholen is de informatie over bezwaar besluit toelaatbaarheidsverklaring te vinden onder kopje bezwaar en beroep.

Inkoop en aanbesteding

Het samenwerkingsverband koopt leveringen en diensten in. BePO zet hierbij publiek geld in. Dit vraagt een maximale zorgvuldigheid bij het inkoop- en het aanbestedingsproces. Kernbegrippen hierbij zijn: efficiënte en effectieve inzet van middelen, transparantie, objectiviteit en integriteit. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft het kader waarbinnen de inkoop en aanbesteding verloopt. Meer informatie over inkoop en aanbesteding is te vinden onder downloads voor scholen.

Financiën

De grondslagen voor de bekostiging van het samenwerkingsverband liggen vast in de wetgeving passend onderwijs.

Inkomsten

Het samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks geld vanuit de landelijke overheid vanuit twee geldstromen:

  • Lichte ondersteuningsmiddelen: dit is een bedrag per leerling basisonderwijs
  • Zware ondersteuningsmiddelen: dit is een vast bedrag per leerling basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Verdeling van geld

Het samenwerkingsverband verdeelt het beschikbare geld op grond van het beleid dat in het ondersteuningsplan staat beschreven (deel 7: programma).

De verdeling van het geld vindt plaats op grond van de volgende uitgangspunten:

  • Transparant
  • Op de juiste plek
  • Voor het juiste gedrag
  • Doeltreffend
  • Doelmatig

Omgaan met geld

Het samenwerkingsverband zet het geld waarover zij kan beschikken verantwoord in. BePO draagt er zorg voor dat de financiële basis elk jaar gezond is en blijft. We voeren een gedegen financiële huishouding waarbij we (financiële) tegenvallers tijdig zien aankomen en proactief hierop kunnen inspelen. We hanteren hierbij een set van (strategische) financiële kengetallen die in de onderwijssector gangbaar is. We beschikken over een financiële buffer die we in de startfase van het samenwerkingsverband hebben opgebouwd. Dit eigen vermogen stelt ons in staat mogelijke (toekomstige) risico’s op een hanteerbaar niveau te brengen en/of te houden. De hoogte van de financiële buffer brengen we jaarlijks in evenwicht met de financiële risico’s die we afleiden uit de risicoanalyse.

Degene die geld van het samenwerkingsverband ontvangt legt hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. De wijze waarop dit plaatsvindt staat vermeld in de beschikking die de betrokkene ontvangt bij het verstrekken van de middelen.

De documenten richtlijn betalingsverkeer en treasury statuut zijn te vinden onder downloads voor scholen.