Gemeenten

Met de vijf gemeenten waarin BePO actief is vindt de beleidsmatige afstemming plaats over gemeenschappelijke thema's op de raakvlakken onderwijs – jeugdzorg – gemeentelijk beleid (op overeenstemminggericht overleg).

Gemeenten en (primair en voortgezet) onderwijs werken vanuit een gemeenschappelijk platform aan de uitvoering van de strategische agenda met daarin opgenomen relevante afstemmingsthema's zoals aansluiting lokale ondersteuningssystemen, leerplicht en leerlingvervoer.

Meer informatie:

Gemeente

Beleid onderwijs en jeugd

Sociaal domein

Leerplicht

Leerlingver-voer