Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan beschrijven we waar BePO voor staat, welke doelen in het denken en handelen van de mensen richtinggevend zijn, welke werkwijzen we hanteren om passend onderwijs te realiseren, hoe we de samenwerking organiseren en op welke wijze we het beschikbare geld inzetten. We schetsen hiervoor het meerjarig perspectief voor de beleidsperiode 2022 tot en met 2026. Per kalenderjaar vindt de uitwerking van het ondersteuningsplan plaats in het jaarplan. Via onderstaande link kunt u het ondersteuningsplan 22-26 downloaden.

Ondersteuningsplan 22-26

Portrait of happy lazy little girl covering head with book and smiling to camera, disobedient child having fun, fooling around instead studying lesson. indoor studio shot isolated on pink background