In het Ondersteuningsplan passend onderwijs beschrijven we waar BePO voor staat, welke doelen in het denken en handelen van de mensen richtinggevend zijn, welke werkwijzen we hanteren om passend onderwijs te realiseren, hoe we de samenwerking organiseren en op welke wijze we het beschikbare geld inzetten. Vele partners vanuit het onderwijs, de gemeenten en de jeugdzorginstellingen zijn ketenpartners in dit traject.

Het huidige ondersteuningsplan heeft een doorlooptijd van 2018 tot en met 2021. Het BePO bestuur heeft in samenspraak met de AV en de OPR de wenselijkheid vastgesteld dat het nieuwe ondersteuningsplan middels een gedegen traject (met betrokkenheid van alle belanghebbenden) tot stand moet komen. Het BePO bestuur heeft de BePO directeur gevraagd over dit traject de regie te voeren. In het routeplan wordt stapsgewijs uiteen gezet hoe dat traject er uit ziet.  De notitie overzicht strategische kwesties voor het ondersteuningsplan 2018-2021 bevat de thema's die aan bod komen bij de gesprekken over het nieuwe plan.


Verwijzingen binnen het ondersteuningsplan:
www.bartimeus.nl
www.visio.org
www.simea.nl
www.auris.nl
www.kentalis.nl
www.lwoe.nl
www.onderwijsconsulenten.nl
www.geschillenpassendonderwijs.nl

Afbeeldingsresultaat voor ondersteuningplanraad