Plusarrangement


Wat is een BePO plusarrangement?

Het kan gebeuren dat een leerling gespecialiseerde begeleiding nodig heeft om te kunnen leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. De leerling heeft te maken met factoren die het leer- en ontwikkelingsproces tijdelijk of structureel belemmeren. De leerling heeft een aangepaste onderwijssituatie nodig om het leer- en ontwikkelingsproces kortdurend of langdurend een extra impuls te geven. 

Het samenwerkingsverband stelt wanneer deze situatie zich voordoet tijdelijk extra middelen beschikbaar. BePO verstrekt deze extra middelen in de vorm van het plusarrangement. De inzet van het plusarrangement maakt het mogelijk dat de leerling in de reguliere basisschool de juiste hulp ontvangt. Het samenwerkingsverband stelt middelen beschikbaar wanneer de kosten die samenhangen met de benodigde extra hulp niet door partnerinstellingen en/of jeugdzorgfinanciers worden gedragen.

Wie komen voor een plusarrangement in aanmerking?

De leerling die te maken heeft met factoren die het leren en de ontwikkeling tijdelijk of structureel in ernstige mate belemmeren komt in aanmerking voor het plusarrangement. De belemmerende factoren maken het noodzakelijk dat de onderwijsleersituatie in de reguliere basisschool voor de leerling gedurende een korte of langere tijd wordt aangepast. Zonder deze aanpassing van de onderwijsleer-situatie in de reguliere basisschool is plaatsing van de leerling in een school voor speciaal (basis)onderwijs (op termijn) onvermijdelijk. 

Wie kent een plusarrangement toe?

Het BePO bestuur besluit in formele zin over de toewijzing van het plusarrangement. De uitvoering van het besluitvormingsproces heeft het bestuur gemandateerd aan de BePO directeur. 

Hoe kan een plusarrangement worden aangevraagd?

BePO hanteert een werkwijze die staat beschreven in onderstaande notities, de formulieren die hierbij van toepassing zijn, kunt u vinden onder 'Formulieren': 

Routekaart extra ondersteuning
Routekaart plusarrangementen 
- Richtlijn (zeer) intenstief arrangement
- Formulier aanvraag (zeer) intensief arrangement
- Formulier ontwikkelperspectief

Het samenwerkingsverband hanteert 2 bezwarenprocedures:
- Regeling bezwaar inzet arrangement
- Regeling bezwaar en beroep TLV

Voor meer informatie over De Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring kunt u terecht op de site www.geschillenpassendonderwijs.nl.

 

Speciaal arrangement


Wat is een BePO speciaal arrangement?

Soms heeft de leerling te maken met een complex van factoren die het leren en de ontwikkeling in zeer ernstige mate en over een langere periode belemmeren. De leerling heeft kortdurend of langdurend een zeer gespecialiseerde onderwijsomgeving nodig om leren & ontwikkelen mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband stelt voor deze leerling het speciaal arrangement beschikbaar.

Wie komen voor het speciaal arrangement in aanmerking?

De leerling die zeer intensieve begeleiding & behandeling in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving nodig heeft, komt in aanmerking voor het speciaal arrangement. De leerling heeft deze zeer intensieve hulp nodig vanwege een complex van factoren die het leren en de ontwikkeling tijdelijk of structureel belemmeren.

Het samenwerkingsverband hanteert 2 vormen voor het speciaal arrangement: kortdurend en langdurend. 

Voor de toewijzing van het speciaal arrangement hanteert het samenwerkingsverband een set van criteria. Deze staan beschreven in de notitie:

- Toegang tot de school voor speciaal (basis) onderwijs

Wie kent een speciaal arrangement toe?

Het BePO bestuur besluit in formele zin over de toewijzing van het speciaal arrangement voor de leerling. Dit gebeurt door middel van het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het BePO bestuur neemt het besluit volgens de kaders & richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving passend onderwijs. Het BePO bestuur laat zich in deze adviseren door een kinder- of jeugdpsycholoog / orthopedagoog en een tweede deskundige. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling kan deze tweede deskundige een kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, maatschappelijk werkende, arts of een kinderpsychiater zijn. Het BePO bestuur borgt hiermee dat bij het besluit tot toelating relevante deskundigheid wordt betrokken. 

De uitvoering van het besluitvormingsproces heeft het bestuur gemandateerd aan de BePO directeur. De directeur werkt in deze samen met de directeuren van de scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Hoe kan een speciaal arrangement worden aangevraagd?

BePO hanteert een werkwijze die beschreven staat in onderstaande notitie, de formulieren die hierbij van toepassing zijn, kunt u vinden onder 'Formulieren': 

- Routekaart extra ondersteuning
- Formulier ontwikkelperspectief
- Formulier aanvraag toelaatbaarheidsverklaring S(B)O

 

Voorzieningen voor specifieke doelgroepen


Observatieplaatsing

BePO beschikt over de mogelijkheid de leerling die staat ingeschreven op de reguliere basisschool kortdurend in een school voor speciaal (basis)onderwijs te plaatsen. We noemen dit de observatieplaatsing. BePO kan gebruik maken van de observatieplaatsing wanneer de leerling door zeer bijzondere omstandigheden gebaat is bij een tijdelijke begeleiding in een gespecialiseerde onderwijsomgeving. Bijzondere omstandigheden kunnen thuis zitten of dreigend thuis zijn.

Excellente leerling

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband hebben onderzoek uitgevoerd naar de wenselijke en haalbare inhoud en vormgeving van de huidige voorzieningen voor de excellente leerling in het samenwerkingsverband. Zij hebben dit gedaan vanuit de intentie gezamenlijk regionaal beleid te ontwikkelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat op dit moment binnen het samenwerkingsverband meerdere voorzieningen functioneren voor de meer- en/of hoogbegaafde leerling. Naast voorzieningen op het niveau van de basisschool (basisondersteuning) beschikken verschillende schoolbesturen over een voorziening waarbij de excellente leerling enkele dagdelen per week in een specifieke leeromgeving wordt begeleid (plusondersteuning). In het samenwerkingsverband biedt één basisschool voltijds onderwijs voor deze leerlingen aan.

De schoolbesturen werken de komende periode op lokaal niveau verder aan de doorontwikkeling van de voorzieningen voor de excellente leerling. De wijze waarop de schoolbesturen dit doen staat beschreven in de notitie:

- Onderwijsvoorzieningen excellente leerling / richtinggevend beleidskader

 

Nieuwkomers

De samenwerkende schoolbesturen hebben de ambitie vastgesteld de krachten te bundelen voor het bieden van passend onderwijs aan nieuwkomers (kinderen die uit het buitenland komen, die niet langer dan een jaar in Nederland verblijven en die de Nederlandse taal niet beheersen). De schoolbesturen hebben hierbij de intentie op lokaal/gemeentelijk niveau de wenselijke en haalbare voorzieningen in te richten en in stand te houden die aansluiten op de lokale context. Voor de financiering van de beoogde voorzieningen willen de schoolbesturen gebruik maken van de volgende geldbronnen: 
   1. Lumpsum bekostiging (reguliere bekostiging per leerling)
   2. Bijzondere bekostiging vanuit het rijk (o.a. 'lowan middelen)
   3. Subsidie vanuit de gemeente
   4. Middelen vanuit het samenwerkingsverband 

Deze notitie bevat het BePO beleidskader voor de inzet van BePO middelen voor het geven van passend onderwijs aan nieuwkomers (periode medio 2015 t/m 2017).
BePO hanteert een werkwijze die staat beschreven in onderstaande notities, de formulieren die hierbij van toepassing zijn, kunt u vinden onder 'Formulieren':

- Onderwijsvoorzieningen Nieuwkomers / richtinggevend beleidskader 
- Dienstverlening Nieuwkomers

 

Leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden

Wanneer een leerling zich binnen de BePO regio vestigt die een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs heeft vanuit een ander samenwerkingsverband, neemt BePO deze toelaatbaarheidsverklaring over. BePO draagt zorg voor een passende onderwijsplek voor deze leerling in een van de scholen die speciale ondersteuning leveren.