Voor de leerling die vanuit BePO middelen ontvangt voor extra ondersteuning (plusarrangement en speciaal arrangement) stelt de school het ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit is een wettelijk verplicht document (wet- en regelgeving passend onderwijs). In het OPP beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsleerbehoefte van de leerling. En het laat zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders, toewerkt. Het schoolbestuur stelt in formele zin het OPP van de leerling vast. De school/schoolbestuur betrekt de ouders op een actieve wijze bij het opstellen, vaststellen, evalueren en bijstellen van het OPP. Vaststelling van het OPP vindt plaats nadat hierover op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders van de leerling. De ouders hebben een wettelijk instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. De school is verplicht de voortgang van de leerling te registreren. De school evalueert tenminste één keer per jaar het OPP en stelt het OPP waar nodig bij. Ouders hebben hierdoor de mogelijkheid de ontwikkeling van de leerling goed te volgen. De ouders krijgen hiermee een krachtige rol toebedeeld bij het opstellen, vaststellen, evalueren en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief.

Uit welke delen bestaat het BePO ontwikkelingsperspectief?

 • Deel 1: Gegevensdeel
  Dit deel bevat de algemene gegevens over de leerling (naam, geboortedatum, schoolloopbaan), over de school (naam school, plaats, gemeente, naam schoolbestuur, naam lokale BePO netwerk) en over de betrokken begeleiders (IB-er en plusconsulent). Daarnaast bevat dit deel de akkoordverklaring.
 • Deel 2: Ontwikkelingsdeel
  Dit deel bevat de karakteristiek van de leerling, de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling inclusief de onderbouwing ervan (belemmerende en bevorderende factoren voor leren en ontwikkelen) en de uitstroombestemming van de leerling (welk type voortgezet onderwijs). Dit laatste onderdeel wordt ingevuld voor de leerling die in groep 7 of groep 8 onderwijs volgt.
 • Deel 3: Ondersteuningsdeel
  Dit deel bevat de startsituatie van de leerling, de doelen die de school nastreeft voor de periode van de doorlooptijd van het plusarrangement (maximaal periode 1,5 jaar), de extra ondersteuningsmaatregelen die de leraar en de school voor de leerling inzet, de activiteiten die de ouders uitvoeren en de extra middelen (menskracht, geld) die BePO inzet om de maatregelen te kunnen uitvoeren.
 • Deel 4: Evaluatiedeel
  Dit deel bevat de wijze waarop tussentijds gemeten wordt of de beoogde doelen zijn behaald en de wijze waarop dit na afronding van het plusarrangement plaatsvindt. Daarnaast bevat dit deel de afspraken die de school met de ouders en BePO maakt over de evaluatieresultaten.


BePO heeft een format ontwikkeld voor het ontwikkelingsperspectief, maar schoolbesturen en scholen mogen ook gebruik maken van een eigen format.

Download via 'Formulieren' het formulier ontwikkelperspectief. 
Het invullen van het ontwikkelingsperspectief in Parnassys is vereenvoudigd. Lees hiervoor de werkwijzer ParnasSys.

Welke verplichte onderdelen moet het OPP volgens de wet- en regelgeving bevatten?

 • Verwachte uitstroombestemming van de leerling (type voortgezet onderwijs of uitstroomprofiel voortgezet speciaal onderwijs).
 • Onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De onderbouwing bevat in elk geval de samenhangende argumenten die relevant zijn voor het onderwijs en die daarmee de keuze onderbouwen voor een uitstroombestemming.
 • De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde, de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma.