Samenwerkingsverband BePO heeft de ambitie vastgesteld te gaan werken aan de doorontwikkeling van de speciale ondersteuning voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften, zoals die nu vanuit het SBO en SO wordt geboden. Het daarachter liggende doel ligt besloten in de door de besturen in het Ondersteuningsplan vastgelegde visie om voor (nog) meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in een zo vroeg mogelijk stadium, op een zo licht mogelijke wijze, bij voorkeur in de eigen leefomgeving, samenhangend en afgestemd onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden.

In deze notitie doen wij verslag van het traject dat is gevolgd om bouwstenen te verzamelen voor een visie op de toekomst van de speciale voorzieningen in samenwerkingsverband BePO. En de belangrijkste uitkomsten daarvan worden hier gepresenteerd. Tevens wordt een advies gegeven voor een vervolgtraject. In een bijlage worden relevante cijfermatige gegevens aangeleverd, die als onderlegger voor de uitwerking van de toekomstvisie benut kunnen worden. 

Voor de doorontwikkeling van de speciale ondersteuning hanteert het samenwerkingsverband het routeplan.