Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te kunnen leren en zich goed te ontwikkelen. Binnen het regionale samenwerkingsverband werken de reguliere basisscholen en speciale scholen met elkaar samen om ervoor de zorgen dat deze kinderen de noodzakelijke ondersteuning krijgen. De inspanningen van de samenwerking zijn erop gericht zoveel mogelijk kinderen op een reguliere school de ondersteuning te bieden die nodig is. Wanneer het kind een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving nodig heeft biedt het samenwerkingsverband hiervoor de toegang. Het samenwerkingsverband stelt middelen (menskracht en geld) beschikbaar voor de benodigde extra ondersteuning.

Schoolbesturen en scholen hebben samen afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen voor extra ondersteuning. Daarnaast hebben zij afspraken gemaakt over de weg waarlangs scholen de middelen voor extra ondersteuning bij BePO kunnen aanvragen. Deze weg staat beschreven in de routekaart extra ondersteuning. In de regeling instroom leerling in de S(B)O school kunt u lezen wat de uitgangspunten zijn en hoe de werkwijze is.