Welke niveaus van onderwijsvoorzieningen hanteert BePO?

 • Basisondersteuning
 • Plusondersteuning
 • Speciale ondersteuning


In het schoolondersteuningsprofiel heeft elke basisschool vastgelegd welke mogelijkheden zij kan inzetten om passend onderwijs te bieden voor de leerlingen. Het profiel sluit aan op de BePO kwaliteitstandaard basisondersteuning.


Basisondersteuning


Wat is basisondersteuning?

Basisondersteuning gaat over het onderwijs en de ondersteuning die elke basisschool minimaal levert aan haar leerlingen. Basisondersteuning omvat het onderwijsprogramma dat de school voor haar leerlingen verzorgt inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Het gaat hierbij om leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat. Het schoolteam van elke basisschool voert de basisondersteuning uit. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met het schoolteam onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen. Basisondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt.

Welke kwaliteit basisondersteuning leveren de scholen?

De gezamenlijke schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de basisondersteuning en deze vastgelegd in de BePO kwaliteitstandaard basis-ondersteuning. We onderscheiden hierin vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in de onderwijspraktijk van de school aanwezig zijn: opbrengsten, onderwijsleerproces, opbrengstgericht werken & extra ondersteuning, ondersteunings-structuur en kwaliteitszorg. De BePO kwaliteitstandaard sluit volledig aan op het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

Het schoolbestuur zorgt ervoor dat elk van haar basisscholen basisondersteuning levert op tenminste het vastgestelde kwaliteitsniveau. De basisondersteuning wordt bekostigd vanuit de lumpsum vergoeding die elk schoolbestuur van de overheid ontvangt.

Download hier: BePO kwaliteitstandaard basisondersteuning

Zijn er middelen?

Voor de kwaliteitsborging en -verbetering van de basisondersteuning ontvangt elk schoolbestuur vanuit BePO aanvullend aan de lumpsumvergoeding een jaarlijks vast te stellen bedrag per leerling. Het schoolbestuur kan het geld dat zij van BePO ontvangt op grond van eigen afwegingen in haar scholen inzetten. Elk schoolbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan BePO over de inzet van de ontvangen middelen en de daarmee bereikte resultaten.

Is er kwaliteitsontwikkeling?

BePO stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van de basisondersteuning door pilots te faciliteren die door één of meerdere basisscholen in uitvoering worden genomen. BePO subsidieert pilots die gericht zijn op het tot stand brengen van vernieuwende elementen in de basisondersteuning. BePO subsidieert de pilots op grond van het principe van cofinanciering. Dit houdt in dat het schoolbestuur de pilot bekostigt en dat BePO een financiële bijdrage daaraan levert. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen aan de hand van een gedegen pilotplan. BePO neemt jaarlijks in de begroting een budget op voor de beoogde subsidieverstrekking.


Plusondersteuning


Wat is plusondersteuning?

Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling kan bieden ontoereikend is. In dit geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende middelen (menskracht en/of geld) die BePO beschikbaar stelt. Dit noemen we plusondersteuning. De inzet van plusondersteuning is erop gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk stadium, op een zo licht mogelijke wijze, bij voorkeur in de eigen leefomgeving, samenhangende en afgestemde hulp te geven in een reguliere basisschool.

Welke kwaliteitsafspraken zijn er gemaakt over de plusondersteuning?

 • Deskundig: de professionals beschikken zichtbaar en aantoonbaar over juiste kennis, gedrag en houding
 • Op maat: de ondersteuning die professionals geven is bruikbaar en inzetbaar in de uitvoeringspraktijk
 • Preventiegericht: de professionals werken vanuit een preventiegerichte grondhouding
 • Samenhangend: de onderdelen van de ondersteuning die (meerdere) professionals bieden sluiten onderling goed op elkaar aan
 • Tijdig: de benodigde expertise wordt ingezet op het moment dat het ertoe doet; in acute situaties wordt onmiddellijk benodigde expertise ingezet
 • Doeltreffend: de resultaten komen overeen met de vooraf bepaalde kwaliteit
 • Doelmatig: de inzet van de expertise vindt met de juiste prijs/kwaliteit verhouding plaats
 • Op collectief leren gericht: de professionals zijn voortdurend op zoek naar het versterken van elkaars kwaliteiten en het versterken van het lerend vermogen van het samenwerkingsverband

 

Is er kwaliteitsontwikkeling?

BePO stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van de plusondersteuning door pilots te faciliteren die één of meerdere scholen in uitvoering nemen. BePO subsidieert pilots die gericht zijn op het tot stand brengen van vernieuwde plusarrangementen. BePO subsidieert deze pilots op grond van het principe van cofinanciering. Dit houdt in dat het schoolbestuur of de betrokken schoolbesturen de pilot bekostigen en BePO een financiële bijdrage levert. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen aan de hand van een gedegen pilotplan.

Speciale ondersteuning

Wat is speciale ondersteuning?

Door bijzondere omstandigheden kan het nodig zijn dat een leerling tijdelijk of langdurig onderwijsondersteuning ontvangt in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving. Alleen in deze omgeving kan de leerling leren en zich verder ontwikkelen. Voor deze leerling heeft het samenwerkingsverband de beschikking over speciale ondersteuningsvoorzieningen.

Speciale ondersteuning omvat het specialistisch onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) en de daarmee samenhangende begeleiding voor de leerlingen. Het schoolteam van elke speciale school voert dit uit. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met het schoolteam onderwijsondersteuning geeft aan een groep leerlingen.

Over welke ondersteuningsvoorzieningen beschikt BePO?

BePO beschikt over vijf scholen die (zeer) specialistisch onderwijs voor leerlingen verzorgen: twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs:

 • Sbo: Kon. Julianaschool in Culemborg
 • Sbo: De Wissel in Tiel
 • SO: Cambier van Nootenschool in Tiel (cluster 3)
 • SO: Entrea Onderwijs in Tiel (cluster 4)


Elk van deze scholen levert speciale ondersteuning voor een bepaalde doelgroep van leerlingen. Het (zeer) specialistische onderwijs in deze scholen is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de doelen behaalt die aansluiten op zijn of haar mogelijkheden. Dit op grond van het ontwikkelperspectief van de leerling.

Welke kwaliteit leveren de scholen voor speciale ondersteuning?

De gezamenlijke schoolbesturen hebben over de te leveren kwaliteit van de speciale ondersteuning de BePO kwaliteitstandaard vastgesteld. We onderscheiden hierin vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in de onderwijspraktijk van elk van deze scholen aanwezig zijn: opbrengsten, onderwijsleerproces, opbrengstgericht werken & extra ondersteuning, ondersteuningsstructuur en kwaliteitszorg. De BePO kwaliteitstandaard sluit volledig aan op het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

De schoolbesturen van de scholen voor speciaal (basis)onderwijs dragen er zorg voor dat haar scholen tenminste de beoogde kwaliteit zoals vastgelegd in de BePO kwaliteitstandaard aan leerlingen bieden. De bekostiging ervan vindt plaats vanuit de lumpsum vergoeding die elk schoolbestuur van de overheid ontvangt en aanvullend daaraan uit middelen vanuit het samenwerkingsverband.

Download hier: BePO kwaliteitstandaard speciale ondersteuning