Ondanks de gezamenlijke intenties van schoolbesturen en ouders kunnen er geschillen optreden in de onderlinge samenwerking. Ouders en schoolbestuur hebben de mogelijkheid tegen de beslissing van de BePO directeur bezwaar te maken. De directeur legt achteraf verantwoording af over de genomen besluiten bij het BePO bestuur.

De geschillen kunnen van verschillende aard zijn:

  • Geschil 1: het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over de gewenste extra ondersteuning. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school verwacht dat de inzet van BePO middelen noodzakelijk is om de extra ondersteuning te kunnen bieden, stelt de school een ontwikkelingsperspectief vast. Hierin staat aangegeven welke leerdoelen voor de leerling haalbaar zijn. Voorafgaand aan de vaststelling voert de school 'op overeenstemming gericht overleg' met de ouders. Het ontbreken van overeenstemming kan leiden tot een geschil tussen ouders en schoolbestuur. Ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van de school indien zij het niet eens zijn met de gang van zaken bij de vaststelling en/of de inhoud van het ontwikkelingsperspectief. Meer informatie over de klachtenregeling treft u aan in de schoolgids en/of de site van de school.
  • Geschil 2: het schoolbestuur of de ouders hebben een geschil met BePO over toewijzing van extra ondersteuningsmiddelen. BePO richt voor deze geschillen een klachtencommissie in die bestaat uit 3 onafhankelijke leden. BePO werkt de komende periode de daarvoor bestemde klachtenregeling uit waarbij gebruik wordt gemaakt van de landelijk beschikbare procedures vanuit de landelijke organisatie Onderwijsgeschillen. Voordat het BePO bestuur de beoogde regeling vaststelt legt zij deze voor instemming voor aan de Ondersteuningsplanraad (OPR).
  • Geschil 3: het schoolbestuur of de ouders hebben een geschil met BePO over de toelaatbaarheid van een leerling tot een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Op grond van de Wet passend onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het samenwerkingsverband beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring). Tegen die beslissing van het samenwerkingsverband kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur bezwaar indienen. BePO zet voor deze bezwaarprocedure de (nieuwe) landelijke commissie 'Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so' in. Deze commissie maakt onderdeel uit van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de organisatie Onderwijsgeschillen. Deze commissie brengt aan het BePO bestuur advies uit over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies neemt het BePO bestuur een beslissing op het bezwaar. Wanneer het schoolbestuur en/of de ouders het hier niet mee eens zijn is er de mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen.

 

Het samenwerkingsverband hanteert 2 bezwarenprocedures:
- Regeling bezwaar inzet arrangement
- Regeling bezwaar en beroep TLV

Voor meer informatie over De Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring kunt u terecht op de site www.geschillenpassendonderwijs.nl