Er is een BePO Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. 
De OPR vormt het wettelijk orgaan van het samenwerkingsverband voor de inspraak en medezeggenschap van onderwijspersoneel en ouders. De OPR functioneert onder andere als gesprekspartner voor het BePO bestuur bij de inhoudelijke thema's die van belang zijn voor het wettelijk verplichte Ondersteuningsplan.
In de OPR zit een afvaardiging vanuit alle netwerken, zowel vanuit de personeelsgeleding als vanuit de oudergeleding. 
BePO hanteert het vastgestelde medezeggenschapsreglement en het medezeggenschapsstatuut. BePO stelt jaarlijks faciliteiten ter beschikking voor de uitvoering van de werkzaamheden van de raad zoals opgenomen in het jaarplan.

Afbeeldingsresultaat voor ondersteuningplanraad

Download hier: OPR Jaaractiviteitenplan 2018
 

Download hier: medezeggenschapsreglement
Download hier: medezeggenschapsstatuut
Download hier: huishoudelijk reglement OPR 
Download hier: communicatieplan 1.0 (2015 12)
Download hier: OPR Jaarverslag 2017