De programmaraad is een adviesorgaan die de BePO directeur gevraagd en ongevraagd advies geeft over alle aangelegenheden die het samenwerkingsverband betreffen.

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de uitvoeringspraktijk: school-directeuren, IB-ers, leerkrachten. Vanuit elke gemeente nemen 2 of 3 vertegenwoordigers zitting in de programmaraad. De schoolbesturen benoemen in samenspraak met elkaar de vertegenwoordiging per gemeente. Hierbij wordt een zo optimaal mogelijke spreiding over de 15 samenwerkende schoolbesturen nagestreefd.De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

Bekijk hier wie er als vertegenwoordiger in de programmaraad zit.

 

Lees de notulen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen:
- notulen Programmaraad dd 24-01-2017