Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouder- en jeugdsteunpunt SWV BePO

Het ouder- en jeugdsteunpunt is ingericht om ouders en scholen te voorzien van dezelfde informatie rondom passend onderwijs. Wanneer voor iedereen de spelregels rondom passend onderwijs helder zijn weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit bevordert de samenwerking tussen ouders, leerling en school en daarmee kan voor de leerling een optimale leeromgeving worden gecreëerd.

 

Wat betekent passend onderwijs voor ouders en leerlingen?

Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd met als uitgangspunt dat elk kind met een ondersteuningsbehoefte een passend aanbod krijgt in zijn of haar eigen regio. Hiervoor zijn landelijke spelregels afgesproken. Een heldere uitleg over wat passend onderwijs is en wat het betekent voor ouders en leerlingen staat beschreven in onderstaande brochure:

Wat is Passend Onderwijs

Via onderstaande link komt u bij een heldere uitleg over Passend Onderwijs voor én leerlingen

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders | Brochure | Rijksoverheid.nl

De uitleg is ook beschikbaar in verschillende talen, klik hiervoor op onderstaande link.

Uitleg passend onderwijs voor ouders in andere talen | Brochure | Rijksoverheid.nl

 

 

Wat betekent passend onderwijs voor scholen?

De invoering van passend onderwijs heeft ook consequenties voor scholen. Een duidelijke omschrijving van wat passend onderwijs betekent voor scholen staat in deze brochure:

Helderheid rond Passend Onderwijs

 

Afspraken over passend onderwijs binnen swv BePO

Het samenwerkingsverband stelt elke vier jaar een ondersteuningsplan op waarin de afspraken staan die de betrokken schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband maken over passend onderwijs. In dit ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen krijgen. Het ondersteuningsplan dat binnen het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (swv BePO) is opgesteld vindt u hier:

Ondersteuningsplan 22-26

 

De basisondersteuning

In het ondersteuningsplan wordt gesproken over de basisondersteuning, dit is de ondersteuning die elke reguliere school binnen het samenwerkingsverband aan de leerlingen kan bieden. De scholen ontvangen hiervoor middelen vanuit het samenwerkingsverband om de ondersteuningsstructuur op de school te versterken. De inhoud van de basisondersteuning, zoals deze binnen BePO is afgesproken, staat in onderstaande infografic:

Basisondersteuning 't Past & BePO

 

Van basisondersteuning tot TLV

Wanneer de basisondersteuning niet voldoende mogelijkheden biedt om de leerling optimaal te helpen kan er extra ondersteuning worden ingezet. Hiervoor ontvangen scholen financiële middelen van het samenwerkingsverband. Vanuit de wet is het zo geregeld dat elke extra ondersteuning moet worden opgeschreven in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Dit OPP moet door school met de ouders worden besproken, zodat ook zij weten welke hulp er gegeven wordt en wat de ontwikkelingen zijn. Wanneer de school ook met de extra ingezette ondersteuning de leerling niet de hulp kan bieden die het nodig heeft volgen er gesprekken over andere mogelijkheden, zoals een andere reguliere school of een school voor speciaal basisonderwijs (SB0) of speciaal onderwijs (SO). Om op een school met speciaal (basis)onderwijs geplaatst te kunnen worden moet eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Een overzicht van het proces van basisondersteuning tot aan de aanvraag van een TLV staat op onderstaande tegels. Als u met de muis over de tegel gaat, draait deze om en vindt u de toelichting op desbetreffende stap.

 

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie vragen over passend onderwijs, neem dan contact op met de school van uw kind(eren).

 

Ondersteuning van uit de basis

(door met de muis op de tegel te gaan staan draait de tegel om waar de toelichting staat op de genoemde stap)

Stap 1

Leg je zorg uit en stel je doel. Gebruik de menukaart om te zoeken naar een passend middel of raadpleeg de consulent Passend onderwijs.

Toelichting Stap 1

Bepaal samen met de ouders de gezamenlijke vraag en of zorg. Door gebruik te maken van de menukaart kan de school zoeken naar een passend middel om het doel te bereiken. Ook de inzet van de consulent Passend onderwijs kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Stap 2

Leg contact met 't Past via info@expertisecentrumtpast.nl of bel met 06-83040281 of met een expertisecentrum van jullie keuze.

Toelichting Stap 2

Samen met de experts van 't Past en eventueel de consulent Passend onderwijs, kan de gewenste aanpak worden bepaald. Er kan een traject worden uitgezet voor de best passende basisondersteuning voor de leerling.

Stap 3

Aan de slag! Documenteer de geboden ondersteuning om na afloop het effect te kunnen evalueren.

Toelichting Stap 3

Het is van groot belang om de geboden basisondersteuning goed te documenteren en tussentijds te evalueren. Ook hierbij kan de school de consulent Passend onderwijs raadplegen.

Ondersteuning vanuit de extra ondersteuning.

Stap 4

Wanneer de geboden basisondersteuning niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is de volgende stap de extra ondersteuning. Ook hier, deel je zorg en stel je doel. Stel een OPP op.

Toelichting Stap 4

Als blijkt dat de geboden basisondersteuning genoemd is stap 3 niet toereikend is geweest of niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan er een nieuw doel worden bepaald vanuit de extra ondersteuning. Bij het bepalen van een nieuw doel kunnen de GGD (jeugdarts), de gemeente (SMW of jeugdconsulent) geraadpleegd worden. Hierbij is het noodzakelijk om een goed en helder OPP op te stellen. 

Stap 5

De school dient een aanvraag in voor ondersteuningsmiddelen bij het schoolbestuur.

Toelichting Stap 5

De schoolbesturen ontvangen van BePO middelen voor de inzet van extra ondersteuning. Dit betekent dat de school de aanvraag voor extra ondersteuning moet indienen bij het eigen schoolbestuur. 

Voor extra ondersteuning kan de school ook denken aan bijvoorbeeld speltherapie, SOVA, Kies-training, PMT, Rots&Water, Brain Bloks enz. Wordt er gekozen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie (via zorgverzekering van ouders) dan wel met een transfer naar school; overleg én ondersteuning voor het kind op school; samenwerken aan dezelfde doelen.

Stap 6

Na het besluit van het schoolbestuur kan de school aan de slag! Documenteer de geboden ondersteuning in het OPP en plan evaluatiemomenten.

Toelichting Stap 6

Na toekenning van de middelen door het schoolbestuur kan de school aan de slag. Ook hier is het van groot belang dat alles goed wordt gedocumenteerd in het OPP en tussentijds wordt geëvalueerd met alle betrokkenen, ook met externen. Blijkt bij de tussentijdse evaluaties dat de ondersteuning niet het gewenst resultaat oplevert kan de school de aanpak bijstellen. De ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen het handelingsdeel. De school meldt het OPP aan bij het ROD (Register Onderwijs Deelnemers).

Evaluatie en TLV

Stap 7

Evalueren van de ingezette middelen vanuit de extra ondersteuning. Wat werkt, wat niet en waarom niet. Stel de doelen bij.

Toelichting Stap 7

Aan het einde van stap 6 gaat de school met alle betrokkenen de ingezette middelen vanuit de extra ondersteuning evalueren. Vermeld duidelijk in het OPP welke ondersteuning is geboden, wat werkt en wat werkt niet. Aan de hand van deze evaluatie kan de school de doelen weer bijstellen.

Stap 8

Effect na de extra ondersteuning; bij een wenselijke ontwikkeling geen vervolgstappen nodig.

 

Effect na de extra ondersteuning; een zorgelijke ontwikkeling. Dien een TLV aanvraag in bij BePO.

Toelichting Stap 8

Voor de aanvraag van een TLV moet er een OPP liggen dat goed gedocumenteerd is; welke ondersteuning is reeds geboden, wat werkt, wat werkt niet. een logboek met incidenten dat veel scholen bijhouden is geen vervanging voor een OPP. Dit logboek kan echter wel bijdragen om een goed beeld van de leerling te krijgen.

Stap 9

BePO bekijkt het proces op navolgbaarheid en adviseert. Mocht er een TLV worden afgegeven dan kunnen ouders hun kind aanmelden bij een SBO|SO school van hun keuze.

 

 

Toelichting Stap 9

Het aanvragen van een TLV gebeurt via het systeem van BePO (Docuware). Het is van belang dat alle benodigde informatie wordt aangeleverd om het dossier zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Bij een OPP dat niet voldoet aan de eisen of niet compleet is wordt de aanvraag afgewezen en kan de school een nieuwe aanvraag doen. Het dossier wordt beoordeeld door twee onafhankelijke deskundigen. Na het besluit ontvangt de school bericht van BePO. De school communiceert met de ouders.