Extra ondersteuning

Het kan gebeuren dat een leerling gespecialiseerde begeleiding nodig heeft om te kunnen leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. De leerling heeft te maken met factoren die het leer- en ontwikkelingsproces tijdelijk of structureel belemmeren. De leerling heeft een aangepaste onderwijssituatie nodig om het leer- en ontwikkelingsproces kortdurend of langdurend een extra impuls te geven.

Het samenwerkingsverband BePO hanteert verschillende niveaus van ondersteuning:

  • Basisondersteuning
  • Plusondersteuning
  • Speciale ondersteuning

Wat is basisondersteuning?

Basisondersteuning gaat over het onderwijs en de ondersteuning die elke basisschool minimaal levert aan haar leerlingen. Basisondersteuning omvat het onderwijsprogramma dat de school voor haar leerlingen verzorgt inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Het gaat hierbij om leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat. Het schoolteam van elke basisschool voert de basisondersteuning uit. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met het schoolteam onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen. Basisondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt.

In het schoolondersteuningsprofiel heeft elke basisschool vastgelegd welke mogelijkheden zij kan inzetten om passend onderwijs te bieden voor de leerlingen. Het profiel sluit aan op de BePO kwaliteitstandaard basisondersteuning.

Plusondersteuning

Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling kan bieden ontoereikend is. In dit geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende middelen (menskracht en/of geld) die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt. Dit noemen we plusondersteuning. De inzet van plusondersteuning is erop gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk stadium, op een zo licht mogelijke wijze, bij voorkeur in de eigen leefomgeving, samenhangende en afgestemde hulp te geven in een reguliere basisschool.

Speciale ondersteuning

Door bijzondere omstandigheden kan het nodig zijn dat een leerling tijdelijk of langdurig onderwijsondersteuning ontvangt in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving. Alleen in deze omgeving kan de leerling leren en zich verder ontwikkelen. Voor deze leerling heeft het samenwerkingsverband de beschikking over speciale ondersteuningsvoorzieningen.

Speciale ondersteuning omvat het specialistisch onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) en de daarmee samenhangende begeleiding voor de leerlingen. Het schoolteam van elke speciale school voert dit uit. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met het schoolteam onderwijsondersteuning geeft aan een groep leerlingen.

BePO beschikt over vier scholen die (zeer) specialistisch onderwijs voor leerlingen verzorgen: twee scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs:

 

 

Elk van deze scholen levert speciale ondersteuning voor een bepaalde doelgroep van leerlingen. Het (zeer) specialistische onderwijs in deze scholen is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de doelen behaalt die aansluiten op zijn of haar mogelijkheden.

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184