In het op overeenstemming gericht overleg hebben de zes gemeenten en BePO het thema passend onderwijs en voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) op de strategische agenda geplaatst. Dit vanuit de intentie onderzoek uit te voeren naar wenselijkheid en haalbaarheid om beide beleidsterreinen meer vanuit samenhang te gaan benaderen.