Bezwaar en beroep

Ondanks de gezamenlijke intenties van schoolbesturen en ouders kunnen er geschillen optreden in de onderlinge samenwerking. Deze geschillen kunnen van verschillende aard zijn.


Geschil 1

Het schoolbestuur heeft een geschil met ouders over de gewenste extra ondersteuning. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school verwacht dat de inzet van BePO middelen noodzakelijk is om de extra ondersteuning te kunnen bieden, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat aangegeven welke leerdoelen voor de leerling haalbaar zijn. De ouders hebben een instemmingsbevoegdheid op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van de school wanneer zij het niet eens zijn met de gang van zaken bij de vaststelling en/of de inhoud van het ontwikkelingsperspectief. Meer informatie over de klachtenregeling treft u aan in de schoolgids en/of de site van de school.


Geschil 2

Het schoolbestuur heeft een geschil met BePO over toewijzing van extra ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor de geldende bezwarenprocedure.


Geschil 3

Het schoolbestuur of de ouders hebben een geschil met BePO over de toelaatbaarheid van een leerling tot een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Op grond van de Wet passend onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het samenwerkingsverband beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring). Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband kunnen de betrokken ouders en/of het schoolbestuur bezwaar indienen in eerste instantie bij het BePO bestuur. Wanneer het geschil blijft bestaan maakt het samenwerkingsverband gebruik van de bezwaarprocedure van de landelijke commissie ‘Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so’ in. Deze commissie maakt onderdeel uit van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de organisatie Onderwijsgeschillen. Deze commissie brengt aan het BePO bestuur advies uit over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies neemt het BePO bestuur een beslissing op het bezwaar. Wanneer het schoolbestuur en/of de ouders het hier niet mee eens zijn is er de mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen.

 

Meer informatie:

- Regeling bezwaar besluit toelaatbaarheidsverklaring

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184