Financiën

De grondslagen voor de bekostiging van BePO liggen vast in de wetgeving passend onderwijs. De overheid hanteert hierbij eenzelfde basisbekostiging voor zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Bovenop deze basisbekostiging stelt de landelijke overheid jaarlijks geld beschikbaar voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aangeduid met de term ondersteuningsmiddelen met de uitsplitsing naar lichte en zware ondersteuningsmiddelen.

Inkomsten

BePO ontvangt geld vanuit de landelijke overheid vanuit twee geldstromen:

  • Lichte ondersteuningsmiddelen: dit is een bedrag per leerling basisonderwijs
  • Zware ondersteuningsmiddelen: dit is een vast bedrag per leerling basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Verdeling van geld

We verdelen het beschikbare geld op grond van het beleid dat we in dit ondersteuningsplan hebben beschreven en dat we hebben uitgewerkt in deel 7: het programma.

De verdeling van het geld vindt plaats op grond van de volgende uitgangspunten:

  • Transparant
  • Verantwoord
  • Op de juiste plek
  • Voor het juiste gedrag
  • Doeltreffend
  • Doelmatig

Omgaan met geld

Het geld dat het samenwerkingsverband voor passend onderwijs ontvangt zetten we verantwoord in. We dragen er zorg voor dat de financiële basis van het samenwerkingsverband elk jaar gezond is en blijft. We voeren een gedegen financiële huishouding waarbij we (financiële) tegenvallers tijdig zien aankomen en proactief hierop kunnen inspelen. We hanteren hierbij een set van (strategische) financiële kengetallen die in de onderwijssector gangbaar is. We beschikken over een financiële buffer die we in de startfase van het samenwerkingsverband hebben opgebouwd. Dit eigen vermogen stelt ons in staat mogelijke (toekomstige) risico’s op een hanteerbaar niveau te brengen en/of te houden. De hoogte van de financiële buffer brengen jaarlijks we in evenwicht met de financiële risico’s die we afleiden uit de risicoanalyse.

 

Meer informatie:
- Treasury Statuut
- Richtlijn betalingsverkeer

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184