Financiën

De grondslagen voor de bekostiging van het samenwerkingsverband liggen vast in de wetgeving passend onderwijs.

Inkomsten

Het samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks geld vanuit de landelijke overheid vanuit twee geldstromen:

  • Lichte ondersteuningsmiddelen: dit is een bedrag per leerling basisonderwijs
  • Zware ondersteuningsmiddelen: dit is een vast bedrag per leerling basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Verdeling van geld

Het samenwerkingsverband verdeelt het beschikbare geld op grond van het beleid dat in het ondersteuningsplan staat beschreven (deel 7: programma).

De verdeling van het geld vindt plaats op grond van de volgende uitgangspunten:

  • Transparant
  • Op de juiste plek
  • Voor het juiste gedrag
  • Doeltreffend
  • Doelmatig

Omgaan met geld

Het samenwerkingsverband zet het geld waarover zij kan beschikken verantwoord in. BePO draagt er zorg voor dat de financiële basis elk jaar gezond is en blijft. We voeren een gedegen financiële huishouding waarbij we (financiële) tegenvallers tijdig zien aankomen en proactief hierop kunnen inspelen. We hanteren hierbij een set van (strategische) financiële kengetallen die in de onderwijssector gangbaar is. We beschikken over een financiële buffer die we in de startfase van het samenwerkingsverband hebben opgebouwd. Dit eigen vermogen stelt ons in staat mogelijke (toekomstige) risico’s op een hanteerbaar niveau te brengen en/of te houden. De hoogte van de financiële buffer brengen we jaarlijks in evenwicht met de financiële risico’s die we afleiden uit de risicoanalyse.

Degene die geld van het samenwerkingsverband ontvangt legt hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. De wijze waarop dit plaatsvindt staat vermeld in de beschikking die de betrokkene ontvangt bij het verstrekken van de middelen.

 

Meer informatie:
- Treasury Statuut
- Richtlijn betalingsverkeer

Nieuws (archief)

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184