Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan beschrijven we waar BePO voor staat, welke doelen in het denken en handelen van de mensen richtinggevend zijn, welke werkwijzen we hanteren om passend onderwijs te realiseren, hoe we de samenwerking organiseren en op welke wijze we het beschikbare geld inzetten. We schetsen hiervoor het meerjarig perspectief voor de beleidsperiode 2018 tot en met 2021. Per kalenderjaar vindt de uitwerking van het ondersteuningsplan plaats in het jaarprogramma inclusief de begroting.

De uitvoering van het programma volgen we intensief. De focus ligt hierbij op risicogerichte kwaliteitsbewaking. Dit houdt in dat we onze monitorinspanningen vooral richten op het in kaart brengen van bereikte resultaten en (mogelijke) belemmeringen die het bereiken van onze doelen in de weg kunnen staan. De actiehouders/budgethouders voor de programmaonderdelen rapporteren op de daarvoor afgesproken momenten aan bestuur & management middels het voortgangsbericht. Het bestuur rapporteert elk jaar over de resultaten van het samenwerkingsverband in de vorm van de BePO jaarmonitor. De monitor sluit aan op de doelen en resultaatindicatoren zoals opgenomen in het BePO jaarprogramma.

 

Meer informatie:
- Ondersteuningsplan 2018-2021

Beleidsaanpassingen ondersteuningsplan

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184