Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad OPR vormt het wettelijk orgaan van het samenwerkingsverband voor de inspraak en medezeggenschap van onderwijspersoneel en ouders. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd het BePO bestuur over alle aangelegenheden die samenhangen met het geldende ondersteuningsplan en het jaarprogramma. De raad brengt adviezen uit aan het bestuur over de beleidsontwikkeling en de –monitoring, evaluatie.

De OPR bestaat uit veertien leden (helft personeel en helft ouders) die zijn gekozen vanuit 7 kiesgroepen: 5 gemeenten en speciaal (basis)onderwijs.

Contact via Sabine ter Weyden opr@swvbepo.nl

 

Meer informatie en documentatie via onderstaande links.