Inspraak en medezeggenschap

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad OPR vormt het wettelijk orgaan van het samenwerkingsverband voor de inspraak en medezeggenschap van onderwijspersoneel en ouders. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd het BePO bestuur over alle aangelegenheden die samenhangen met het geldende ondersteuningsplan en het jaarprogramma. De raad brengt adviezen uit aan het bestuur over de beleidsontwikkeling en de –monitoring, evaluatie.

De OPR bestaat uit veertien leden (helft personeel en helft ouders) die zijn gekozen vanuit 7 kiesgroepen: 5 gemeenten en speciaal (basis)onderwijs.

Contactpersoon:
Loes Floor, voorzitter

 

Contact via Ans van den Hoogen: a.vandenhoogen@swvbepo.nl

 

Meer informatie en documentatie is te vinden onder downloads voor ouders en scholen onder het kopje OPR.

Platform schooldirecteuren

Het platform schooldirecteuren vormt een adviesorgaan voor de directeur-bestuurder. Het platform adviseert de directeur-bestuurder over alle aangelegenheden die samenhangen met het geldende ondersteuningsplan en het jaarprogramma. Het platform heeft een signalerende en agenderende functie bij nieuwe ontwikkelingen en thema's die belangrijk zijn voor het realiseren van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Het platform bespreekt onderwerpen middels 'thematafels'.

Contact via het bestuursbureau: Ans van den Hoogen, a.vandenhoogen@swvbepo.nl