Organisatie

Vereniging

BePO functioneert vanuit de juridische structuur van de vereniging. In vergelijking met de alternatieve rechtsvorm stichting sluit de vereniging het beste aan bij de missie en visie van BePO. Onderscheidend hierin zijn de volgende elementen:

 • Binnen de vereniging is de onderlinge samenhang tussen de deelnemers sterk en zijn de relaties gelijkwaardig. De deelnemers zijn tevens belanghebbenden en hebben inspraak met betrekking tot bestedingsdoelen.
 • De vereniging heeft een externe Raad van Toezicht.
 • De bestuurders van de 11 school-besturen zijn verenigd in een partnerberaad.

 

directeur-bestuurder

Ekon Hartog

info@swvbepo.nl

werkdagen ma, di, do, vrij.

 

Bestuur & Directie

Het bestuur en de directie van het samenwerkingsverband BePO bestaat uit één persoon, de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering en is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij de vereniging. De arbeidsvoorwaarden worden door de algemene vergadering bepaald op basis van de gebruikelijke normen in de sector primair onderwijs.

De algemene vergadering kan de directeur-bestuurder schorsen of ontslaan wanneer zij daartoe redenen aanwezig acht.

De directeur-bestuurder bestuurt het samenwerkingsverband en geeft er leiding aan.

De directeur-bestuurder is belast met de realisatie van de doelstelling van het samenwerkingsverband waaronder de wettelijke taken, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt de directeur-bestuurder zich naar het doel en het belang van het samenwerkingsverband en houdt daarbij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband en de direct bij het samenwerkingsverband betrokken belanghebbenden.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt in opdracht van de BePO directeur-bestuurder de uitvoering van het beleid en vervult daarmee de volgende taken:

 • Ondersteunen van directeur-bestuurder (algemene ondersteuning);
 • Ondersteunen van de organen: bestuur, algemene vergadering, ondersteuningsplanraad (OPR), programmaraad, plusteam, lokale netwerken, (algemene ondersteuning);
 • Ondersteunen van toewijzing- en toelatingsproces van leerlingen naar speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs;
 • Uitvoeren van algemene secretariële werkzaamheden;
 • Voeren van algemene administratie;
 • Voeren van leerlingenadministratie;
 • Ondersteunende werkzaamheden bij voeren financiële administratie.

 

Onderstaand de contactgegevens van de medewerkers van het bestuursbureau.

Ceres van Sutphen

06-51012374 BePO algemeen

06-81104422 Bureau dyslexie

c.vansutphen@swvbepo.nl

werkdagen ma/di middag

wisselend wo of do ochtend of middag

Annemieke Kiers

06-82071817 BePO algemeen

 

a.kiers@swvbepo.nl

werkdagen ma, di, do, vrij

Ans van den Hoogen

06-51002984 BePO algemeen

06-51003280 TLV

a.vandenhoogen@swvbepo.nl

werkdagen ma t/m do

Sabine ter Weyden

06-45721983

 

s.terweyden@swvbepo.nl

werkdagen di t/m vrij

secretariële ondersteuning

Deskundigenadvies

Voordat het BePO bestuur het besluit neemt over het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring, vraagt zij hierover het (wettelijk verplichte) advies aan van twee deskundigen op het gebied van de ontwikkeling en het leren van kinderen. Deze deskundigen bestuderen de aanvraag en beoordelen of de voorgestelde extra ondersteuning in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is. Daarnaast geven de twee deskundigen advies over welk type school de beste onderwijsomgeving voor de leerling kan bieden (school voor speciaal basisonderwijs of school voor speciaal onderwijs).

De deskundigen zijn bereikbaar via het bestuursbureau, 0345 - 512184.

 

Onderstaand de contactgegevens van het deskundigenteam.

drs. Rianda Heintz | Orthopedagoog

r.heintz@swvbepo.nl

werkdagen maandag, woensdag, vrijdag

Roos Evers MSc | Orthopedagoog

r.evers@swvbepo.nl

werkdagen ma/di/wo ochtend/do/vrij ochtend

Consulenten Passend Onderwijs

Om de school te helpen bij het geven van de juiste ondersteuning voor de leerling zet het samenwerkingsverband aanvullende expertise in. Het samenwerkingsverband beschikt hiervoor over 5 consulenten Passend Onderwijs. De consulenten helpen de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning.

Elke school heeft de beschikking over een vaste medewerker die de school in algemene zin helpt bij het geven van passend onderwijs. Een overzicht  vindt u hier

In elke gemeente functioneert een consulent als vast aanspreekpunt vanuit het samenwerkingsverband voor de uitvoering van passend onderwijs. Gemeentelijk medewerkers en andere partners kunnen de consulent betrekken bij vraagstukken waarbij de samenwerking tussen onderwijs en (gemeentelijke) jeugdhulp van belang is. De consulent functioneert vanuit een actieve rol in het gemeentelijk netwerk van mensen die vanuit de verschillende organisaties uitvoering geven aan passend onderwijs.

 

Onderstaand de contactgegevens van de consulenten Passend Onderwijs.

Laura Rutkens

l.rutkens@swvbepo.nl

06-51013794

werkdagen ma t/m do

Marie-José Janssen

m.janssen@swvbepo.nl

06-82081380

werkdagen ma/di/wo/ do middag

Hester van Steenis

h.vansteenis@swvbepo.nl

06-82081582

werkdagen ma/di/wo ochtend / do

Frank van de Woestijne

f.vandewoestijne@swvbepo.nl

06-82072845

werkdagen ma t/m do

Marielle Baggerman

m.baggerman@swvbepo.nl

06-82069072

werkdagen ma t/m wo

Controller

Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de diensten van een ‘controller van buiten’ die onafhankelijk advies kan geven aan de directeur-bestuurder, de auditcommissie van de algemene vergadering en de algemene vergadering (AV).

De controller voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Ondersteunen van het jaarlijkse planning & control proces van het samenwerkingsverband (begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening);
 • Deelnemen aan het periodiek overleg van de directeur-bestuurder met de AV auditcommissie;
 • Op verzoek van de directeur-bestuurder en/of de AV auditcommissie en/of de algemene vergadering uitvoeren van financieel georiënteerde onderzoeken en audits;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en/of de AV auditcommissie en/of de algemene vergadering over alle relevante financieel georiënteerde thema’s.