Directie

Dhr. Jos Theeven
06 51160685 Werkdagen: Maandag t/m woensdag

 

De directeur is op grond van het mandaat van het BePO bestuur belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en vervult daarmee de volgende taken:

  • Leidinggeven aan de beleidsontwikkeling;
  • Leidinggeven aan de processen toewijzing plusarrangement en speciaal arrangement;
  • Afstemmen van beleid met ketenpartners speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten, regionale instellingen in de jeugdzorg en zorg;
  • Monitoren van de beleidsuitvoering en hierover elk kwartaal rapporteren aan het BePO bestuur;
  • Voeren van risicomanagement (signaleren en analyseren van risico’s die realisatie van doelen mogelijk gaan belemmeren en BePO bestuur adviseren over passende maatregelen);
  • Overleg voeren met de ondersteuningsplanraad (OP
  • R) over ondersteuningsplan (incl. begroting), jaarprogramma (incl. begroting) en voortgangsrapportages die elk kwartaal beschikbaar komen;
  • Overleg voeren met de programmaraad over de uitvoering van het ondersteuningsplan en het daarmee samenhangende jaarprogramma.

 

De directeur is aangesteld met de werktijdfactor 0,6 (24 uur per week).

Meer informatie:
- Managementstatuut

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184