Werkwijze

Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat er in de regio een goed werkend, samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen beschikbaar is voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dit maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk leerlingen in de eigen leefomgeving passend onderwijs kunnen krijgen. Waar nodig werkt het samenwerkingsverband hierbij samen met de ketenpartners vanuit het onderwijs, gemeenten en jeugdhulpinstellingen.

De onderwijsvoorzieningen die de samenwerkende schoolbesturen in stand houden voldoen aan de volgende uitgangspunten:

BePO kaart Onderwijsvoorzieningen

  • Vraaggestuurd: de vraagstelling van de leerling staat centraal.
  • Samenhangend: de voorzieningen sluiten onderling goed op elkaar aan.
  • Gespreid: de voorzieningen zijn goed verdeeld over de regio.
  • Sluitend: alle voorzieningen samen zorgen ervoor dat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen.
  • Doeltreffend: de resultaten komen overeen met de vooraf bepaalde kwaliteit.
  • Doelmatig: de resultaten worden behaald tegen zo laag mogelijke kosten.
  • Rechtmatig: de voorzieningen sluiten aan op wet- en regelgeving.


De voorzieningen vinden op drie niveaus plaats: basisondersteuning, plusondersteuning en speciale ondersteuning. Voor bijzondere doelgroepen zijn lokale en regionale voorzieningen in de ondersteuningsthema’s uitgewerkt.

Meer informatie:
- Routekaart extra ondersteuning
- Basisondersteuning
- Plusondersteuning
- Speciale ondersteuning
- Ondersteuningsthema’s

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184