Het samenwerkingsverband BePO heeft per 1 augustus jl. een aantal beleidsaanpassingen doorgevoerd voor het bieden van passend onderwijs aan de leerlingen die dit nodig hebben. Het budget plusondersteuning vervangt de inzet van arrangementen. In de algemene vergadering (AV) en met de ondersteuningsplanraad (OPR) heeft het BePO bestuur de afspraak gemaakt de effecten van deze transitie te monitoren. In de notitie ‘Monitor plusondersteuning schooljaar 2019-2020’ staat beschreven op welke wijze dit in de komende periode gaat plaatsvinden op het niveau van de leerlingen (uitgevoerd door de schoolconsulent in samenspraak met de schooldirecteuren/IB-ers) en op het niveau van de schoolbesturen (uitgevoerd door de BePO directeur in samenspraak met de schoolbestuurders).

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184