Plusondersteuning

Het kan voorkomen dat de basisondersteuning die de reguliere basisschool biedt ontoereikend is voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Deze leerling heeft meer nodig dan basisondersteuning. In dit geval zet de basisschool extra maatregelen in om de leerling passend onderwijs te bieden. We noemen dit plusondersteuning. De inzet van plusondersteuning is erop gericht de leerling die extra ondersteuning nodig heeft in een zo vroeg mogelijk stadium, op een zo licht mogelijke wijze, bij voorkeur in de eigen leefomgeving (thuisnabij), samenhangende en afgestemde hulp te geven in een reguliere basisschool.

Wanneer de school/het schoolbestuur extra maatregelen neemt om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling is de school/het schoolbestuur (wettelijk) verplicht het ontwikkelingsperspectief voor deze leerling op te stellen en vast te stellen. De school doet dit in samenspraak met de ouders en eventueel deskundigen. In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling. De school geeft aan wat het verwachte uitstroomperspectief van de leerling is (welke type voortgezet onderwijs het beste aansluit op de mogelijkheden van de leerling) en welke doelen en aanpak de school centraal staat in het geven van extra ondersteuning (handelingsdeel). De ouders hebben een instemmingsbevoegdheid op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

 

Meer informatie:
- Plusteam

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184