Plusteam

Om de school te helpen bij het geven van de juiste ondersteuning voor de leerling zet het samenwerkingsverband aanvullende expertise in. Het samenwerkingsverband beschikt hiervoor over het BePO plusteam. Medewerkers van het plusteam helpen de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning.

Het samenwerkingsverband verstrekt jaarlijks aan het schoolbestuur middelen voor de inzet van expertise (medewerkers van het BePO plusteam) in haar scholen. Het samenwerkingsverband verstrekt deze middelen in de vorm van tijd in de vorm van de strippenkaart (uren voor de inzet van medewerker plusteam). Het schoolbestuur verdeelt de ontvangen middelen over haar scholen en wijst de schooldirecteur aan als budgethouder voor het urenbudget. De schooldirecteur legt jaarlijks verantwoording af over de inzet van de geoormerkte middelen aan de schoolbestuurder en de schoolbestuurder legt hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband.

Inzet schoolconsulenten BePO schooljaar 2020-2021:
- Gemeente Buren
- Gemeente Culemborg
- Gemeente Neder-Betuwe
- Gemeente Tiel
- Gemeente West Betuwe

 

Meer informatie:
- Dienstverlening plusteam

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184