Het samenwerkingsverband beschikt onder de naam plusteam over medewerkers die de schoolteams kunnen helpen bij het geven van passend onderwijs in de school. Het plusteam omvat twee disciplines die we aanduiden met de termen schoolconsulent en consulent.

De BePO schoolconsulent functioneert voor het schoolteam als eerste lijnondersteuner voor passend onderwijs (generalist). Namens de school onderhoudt de intern begeleider de contacten met de schoolconsulent. Intern begeleider en schoolconsulent bespreken de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de wijze waarop de school tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Wanneer de vraagstelling van de leerling inhoudelijk complex is kan de school de hulp inroepen van een specifieke deskundige op het gebied van onderwijs en/of jeugdhulp.

De BePO consulent levert de school specifieke kennis over bepaalde groepen van leerling waar het samenwerkingsverband gericht beleid op voert: (dreigende) thuiszitters, dyslexiezorg, nieuwkomers, overgang naar het VO, (hoog)begaafdheid en peuters.

Het plusteam werkt zoveel mogelijk volgens de principes van zelfsturing waarbij de vraag van het schoolteam, de leerkracht het vertrekpunt vormt. De focus ligt op preventie: hulp bieden in een zo vroeg mogelijk stadium, met een zo licht mogelijke inzet van middelen. Het plusteam werkt met korte (communicatie)lijnen en beperkt de bureaucratie waar mogelijk.

Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget schoolconsulent’. In samenspraak stellen de schooldirecteur, intern begeleider en de schoolconsulent de werkwijze en inzet voor het betreffende jaar vast.

 

Annemarie Baars
06 24980541 Werkdagen: Maandag t/m woensdag
Tineke Feenstra
06 81594195 Werkdagen: Maandag t/m donderdag
Marie-José Janssen
06 30732416 Werkdagen: Maandag t/m donderdag
Hester van Steenis
06 53697600 Werkdagen: Dinsdag, donderdag, vrijdag
Frank van de Woestijne
06 44941114 Werkdagen: Maandag t/m donderdag

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184