Aanmelding en inschrijving

Aanmelding door ouders:

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze (middels ondertekend aanmeldingsformulier). Van ouders wordt verwacht dat zij bij de aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben.

Beslissingstermijn school:

Na aanmelding heeft de school (in formele zin het schoolbestuur) maximaal 6 weken de tijd om te beslissen over de inschrijving van de leerling. In die periode doet de school onderzoek en beoordeelt de school of zij de extra ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.

Verlenging beslissingstermijn:

De beslissingstermijn van 6 weken kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd.

Einde beslissingstermijn:

Wanneer het schoolbestuur na maximaal 10 weken nog geen besluit heeft genomen dan heeft de leerling recht op inschrijving totdat de school (in formele zin het schoolbestuur) een goede plek voor de leerling heeft gevonden.

Geschil over de beslissing:

Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school kunnen ze een beroep doen op ondersteuning van een onderwijsconsulent (kosteloze bemiddeling vanuit landelijke instelling die door OCW wordt bekostigd) of een geschilprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Meer informatie over de ondersteuning van een onderwijsconsultent en de landelijke geschillencommissie vindt u onder downloads voor ouders, kopje aanmelding en inschrijving.

back to school
Cheerful smiling little boy with big backpack jumping and having fun against blue wall. Looking at camera. School concept. Back to School