Aanmelding en inschrijving

Aanmelding door ouders:

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Aanmelding geschiedt bij voorkeur middels een door ouders ondertekend aanmeldformulier. Van ouders wordt verwacht dat zij bij aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben. Ook wordt van ouders verwacht dat zij aan de school of het schoolbestuur informatie verstrekken betreffende mogelijke stoornissen of handicaps of andere beperkingen in de onderwijsparticipatie van de leerling.

Beslissingstermijn school:

Na aanmelding heeft de school (in formele zin het schoolbestuur) maximaal 6 weken de tijd om te beslissen over de aanmelding van de leerling. In deze periode van 6 weken doet het schoolbestuur onderzoek naar de mogelijke extra ondersteuningsbehoefte van de leerling en beoordeelt de school of zij de extra ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.

Verlenging beslissingstermijn:

De beslissingstermijn van 6 weken kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Deze uitstel van 4 weken dient het schoolbestuur schriftelijk aan ouders mede te delen.

Einde beslissingstermijn:

Wanneer het schoolbestuur na maximaal 10 weken nog geen besluit heeft genomen om de leerling toe te laten, dan wordt de leerling tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven door het schoolbestuur. Wanneer het schoolbestuur alsnog beslist om de leerling toe te laten, wordt deze tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Wanneer het schoolbestuur de toelating weigert of wordt beslist om de aanmelding niet te behandelen, dan wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling (een dag na deze beslissing) uitgeschreven.

Geschil over de beslissing:

Als ouders het niet eens zijn met de beslissing over het al dan niet toelaten van de leerling tot de school, dan kunnen zij een een procedure starten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO).

Meer informatie over de GPO vindt u hieronder via de link Landelijke geschillencommissie.

back to school
Cheerful smiling little boy with big backpack jumping and having fun against blue wall. Looking at camera. School concept. Back to School