Kwaliteitszorg

We hanteren in het samenwerkingsverband een planning & control-proces dat op hoofdlijnen de volgende elementen omvat:

  • In het ondersteuningsplan beschrijven we ambities, doelen en programma voor een periode van 4 jaar. De financiële vertaling hiervan nemen we op in de meerjarenbegroting.
  • Jaarlijks werken we het ondersteuningsplan uit in het jaarprogramma inclusief de jaarbegroting en de meerjarenbegroting.
  • De uitvoering van het programma volgen we intensief. De focus ligt hierbij op risicogerichte kwaliteitsbewaking. Dit houdt in dat we onze monitorinspanningen vooral richten op het in kaart brengen van bereikte resultaten en (mogelijke) belemmeringen die het bereiken van onze doelen in de weg kunnen staan. De actiehouders/budgethouders voor de programmaonderdelen rapporteren op de daarvoor afgesproken momenten aan bestuur & management middels het voortgangsbericht. Het bestuur rapporteert eens per 3 jaar over de resultaten van het samenwerkingsverband in de vorm van de BePO monitor. De monitor sluit aan op de doelen en resultaatindicatoren zoals opgenomen in het BePO jaarprogramma.
  • Jaarlijks stellen we het jaarverslag inclusief de jaarrekening op. Deze documenten stellen we beschikbaar aan onze belanghebbenden (schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, gemeenten, ketenpartners, landelijke overheid).